آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای تصادف و صدمه غیر عمدی

نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی شاکی : آقای ه.ق متهم :آقای ک.ب […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

خواهان : آقای ب.ش خوانده : خانم گ.خ موضوع خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوج نظر به تقاضای […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای تنفیذ حکم طلاق

خواهان : ب.م خوانده :الف .ی موضوع : تنفیذ حکم طلاق در خصوص دادخواست خواهان ب.م فرزند علی به طرفیت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای نشر اکاذیب

شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام ۱-ک.ی ۲-س.ی با وکالت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای شرب خمر

در خصوص اتهام آقای ت.ر .؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای اعسار از هزینه دادرسی

خواهان : آقا پ.ج خوانده : آقا ک.ه موضوع :اعسار از هزینه دادرسی در خصوص دعوی آقای پ.ج. به طرفیت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای حمل مشروبات الکلی

متهم : الف . ک موضوع : حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خصوص اتهام الف.الک مبنی بر تولید و […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای ابطال شناسنامه جدید

خواهان : آقای ک.ب خوانده : اداره ثبت احوال موضوع : ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید در خصوص […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی

شاکی : خانم خ.ج متهم : آقای م.ن اتهام : ممانعت از حق ، ایجاد مزاحمت ملکی در خصوص شکایت […]