وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

 

مراحل تجمیع در بافت های فرسوده

در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین( به ویژه در بافت های فرسوده شهر)

و مشروط به رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع

( از زمان ابلاغ این طرح تا پایان سال ۲۰۰-۱۳۹۰ متر مربع،از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۵-۲۵۰ متر مربع ازآغاز سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰،۳۰۰ متر مربع و از آغاز سال ۱۴۰۱ به بعد ۵۰۰ متر مربع)

،به ازای هر قطعه مازاد بر یک،

۲۰ درصد و به نحوی که مجموع این افزایش تراکم،از یک طبقه تجاوز ننماید،تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت.

تجمیع اراضی به ویژه در بافت های فرسوده مسکونی،با اعمال سیاست های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز(ما به التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)،

حمایت می شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران تعیین میگردد.

در محلات،بافت ها و یا عرصه هایی که

به هر علت،امکان تامین پارکینگ در ساختمان های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد

شهرداری تهران موظف است،ترتیبی اتخاذ نماید تا در کنار عرصه های مذکور و در فاصله هایی تا شعاع ۲۵۰ متر،

پارکینگ های عمومی و ترجیحا به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک هایی که طبق ضوابط قابلیت تامین پارکینگ ندارند،

با مشارکت بخش خصوصی و مصرف کنندگان محلی ایجاد و احداث گردد.

پیش بینی محل احداث پارکینگ های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی شهر به ویژه در کنار رینگ های شهری و مراکز و گستره های کار و فعالیت(خصوصا در مقیاس منطقه ای و فرا منطقه ی ) ،

در یک نقشه مستقل در طرح تفصیلی الزامی است.

شهرداری موظف است در جهت احداث پارکینگ های مذکور با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماه (۵) شهر تهران در یک برنامه ای مشخص اقدامات لازم به عمل آورد.

نحوه تملک و یا ازاد سازی عرصه این فضاها و یا مشارکت با مالکین این گونه کاربری ها،

در اجرای این بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح های مصوب خواهد بود.

09152491040