نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

برای ارتباط با وکیل در مشهد و وکیل پایه یک در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

 

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران رأی هیأت‌عالی‌انتظامی‌نظام‌پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های‌عالی‌انتظامی در سازمان مرکزی نظام‌پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان‌نظام‌پزشکی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب سال۱۳۹۰ شورای‌عالی‌نظام‌پزشکی این امر تصریح گردیده‌است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان‌تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

نمونه رای بدوی و تجدید نظر درمورد انکار بعد از اقرار

 

✅چکیده:
انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده اقامه گردد.
🔹تاریخ رای نهایی: ؟
۱۳۹۳/۰۲/۲۷
🔹شماره رای نهایی: ؟

✅رای بدوی

به تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره ۱۰۷۷۴۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ دفترخانه . . . تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال را تقدیم نمودند توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می‌شود به‌قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می‌گردد این است که خواهان در رسید رسمی فوق‌الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته ۱۷۵ سکه را نقداً اخذ نموده و تصور ایشان ‌همان ۱۷۵ سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه ۱۷۵ سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودند بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می‌باشد بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان ۱۷۵ سکه دوم را از خواهان نقداً دریافت نداشته استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۰ صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴-۵/۳/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۷۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۰-۲۶/۱۰/۹۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به‌موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی‌باشد النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی‌اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

شاید موارد زیر نیز برایتان مفید باشد:

09152491040