پرسش و پاسخ هایی در مورد مطالبه چک

پرسش:
اگر چک با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و ما بین ظهر نویس و صادر کننده اختلاف حساب پیش اید،آیا با این امر مانع از پرداخت وجه چک به دارنده آن میشود؟

پاسخ:
فرض میکنیم آقای ( م ) برای خرید یک واحد آپارتمان چکی را به آقای (ک) که فروشنده است می دهد و اقای ک آن را با پشت نویسی به آقای س منتقل می کند.ادعای صادر کننده چک یعنی اقای م مبنی بر اختلاف حساب با آقای (ک) تاثیری در حقوق خواهان اقای (س ) که چک با پشت نویسی به او منتقل شده ، ندارد.
البته بدیهی است که صادر کننده چک میتواند با تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذار کننده چک یعنی آقای ک حقوق خود را مطالبه نماید.

پرسش:
چنانچه تاریخ چک یا مبلغ آن با جروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد کدام یک معتبر است؟

پاسخ:
در صورت بروز اختلاف بین آنها مبلغی که با حروف نوشته شده یا تاریخی که با حروف نوشته شده دارای اعتبار خواهد بود.

پرسش:
آیا دارنده چک میتواند دیر کرد و خسارات وارده را هم از صادر کننده یا ظهر نویس ضمان و مطالبه کند؟

پاسخ:
بله با درخخواست خواهان دادگاه خسارت تاخیر تادیه را بر مبانی نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام م شود و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله را بر طبق تعرفه های قانون محاسبه و خوانده یا خواندگان را به پرداخت آنها محکوم میکند.

 

 

09152491040