بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد - و توضیح مختصری در مورد هبه

هبه

(بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد – و توضیح مختصری در مورد هبه)

قراداد هبه باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

در این صورت در محاکم قابلیت اجرایی دارد بنابراین هبه با سند محضری در محاکم قضایی قابلیت اجرایی دارد

و دعوای آن در دادگاه مسموع می باشد.در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد،

بنابراین هیچ یک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در حت و اصالت سند مزبور مردد است،چوناین ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

اما در مورد هبه نامه های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود

و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می شود تا بدون تعلل سند را بررسی کند و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار ان حکم کند.

09152491040