نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

موسسه حقوقی دادپلاس(وکیل طلاق در مشهد) با ارائه نمونه رای برای شما عزیزان سعی دارد در رفع ابهامات شما کمک کند.

شاکی : ۱ – خانم آذر.گ ،۲ – آقای علی . گ ۳ – خانم مریم . ج ۴ – خانم صغری . الف

متهم : آقای امین . ز ، آقای پویا . د

اتهام : فوت بر اثر حوادث کار

در خصوص اتهام آقای امین . ک

دایر به تسبیب در قتل شبه عمدی مرد مسلمان مرحوم آقای اکبر.گ

ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی حین کار خانم مریم . ج به عنوان همسر متوفی اصالتاً و قیوماً از طرف فرزندان صغیر متوفی به نام های آذر ، و علی . گ و نیز مادر متوفی خانم صغری .

الف با عنایت به ۱ – شکایت شکات

۲ – گزارش مرجع انتظامی در خصوص وقوع حادثه و اظهارات شهود

۳ – گواهی قطعی پزشکی قانونی در خصوص فوت مرحوم و علت آن

۴ – نظریه هیئت کارشناسی در خصوص علت حادثه و تقصیر متهم به میزان ۱۰۰ درصد که مصون از اعتراض موثر مانده

۵ – عدم وصول اعتراض توسط شکات اتهام محرز است لذا به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

به جهت ارتکاب فعل واحد و عناوین مجرمانه متعدد و همچنین مواد و بند پ ماده ۲۹۱ ، ۴۴۸ ، ۴۶۲ ، ۵۰۴ ، ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مذکور و ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد

اما در خصوص شکایت شکات فوق علیه آقای پویا . د

دایر به تسبیب در قتل شبه عمدی ناشی از

عدم رعایت نظامات حین کار توجهاً به اینکه به موجب نظر هیئت کارشناسی متهم در وقوع حادثه تقصیری نداشته

و نیز شاکی نسبت به نظریه اعتراض نکرده است

دلیلی مبنی بر انتساب بزه کشف یا ارایه نگردیده به جهت عدم کفایت ادله مبنی بر انتساب بزه با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد .
قرار منع تعقیب صادره ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد .

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با ما در تماس باشید.

09152491040