نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای ضرب و جرح عمدی

شاکی : خانم آلف . ح

متهم : آقای م . آلف

اتهام : ضرب و جرح عمدی

در خصوص اتهام آقای م . آ

فرزند علی فاقد سابقه کیفری آزاد به قبولی کفالت دائر به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم الف . ح
فرزند جواد با وکالت خانم ***

موضوع کیفرخواست شماره ***

دادسرای عمومی و انقلاب ، دادگاه با توجه به شکایت شاکی و وکیل وی و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی شاکی و تحقیقات انجام شده

از مطلعین که شاکی بلافاصله بعد از اینکه از ناحیه متهم در منزل مشترک مورد ایراد صدمه قرار گرفته به منزل پدری اش مراجعه نموده و اظهارات والدین شاکی توسط دادسرا اخذ گردید و توضیحات شاکی در جلسه دادرسی و گواهی پزشکی قانونی

و نوع صدمات وارده به ایشان که حکایت از وجود درگیری فی مابین ایشان با متهم دارد

و هر چند درگیری مورد تایید وکیل مدافع متهم قرار نگرفته

و توضیح وکیل مدافع متهم مبنی بر این که استشهادیه ای پیوست پرونده نموده که حکایت از ترک منزل از ناحیه شاکی در مورخ ۰۲/۰۳/۹۵ را دارد و این استتشهادیه نمی تواند دلیلی بر نفی اتهام از متهم باشد زیرا منزل مشترک طرفین دائماً در نظر شهود نبوده

که ایشان تمام رفت و آمد های زوجه را کنترل نماید

لذا موضوع از موجبات لوث تشخیص داده شده است

و با عنایت به اتیان سوگند شرعی

توسط شاکی در مقام قسامه در محضر خداوند متعال در دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد ۴۴۹ ، ۴۸۸ ، ۷۱۴ ، ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را به پرداخت ۳۳۰ ده هزارم دیه کامل بابت کبودی خارج بازوی چپ ، حارصه خلف ساعد چپ ، حارصه قدام ساعد چپ ، کبودی ساعد راست ، ارش پارگی پرده گوش سمت چپ در حق شاکی ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید .

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با بهترین وکیل در مشهد و وکیل طلاق در مشهد با ما در تماس باشید.

09152491040