نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای مزاحمت

خواهان :آقا /خانم ک.ت
خوانده : آقا/خانم د.ی
خواسته : مزاحمت
در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ک.ت به طرفیت خوانده آقای / خانم د.ی به خواسته رفع مزاحمت به این شرح که خوانده با تخریب قسمتی از دیوار منزل خواهان توسط بنایی اقدام به ایجاد دیوار جدید و نصب پنجره مشرف به حیاط خواهان بدون اذن وی نموده با توجه به نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری که صراحتاً بر این امر اظهار نظر نموده است و اینکه خوانده نسبت به نظریه کارشناس هیچ گونه دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر قانونی بودن عمل خویش ابراز ننموده است. بنابراین، دعوی خواهان را مصون از ایراد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بر مبنای نظریه کارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است.

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040