نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای شرب خمر – مجازات شرب خمر

در خصوص اتهام آقای ت.ر .؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛

با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره **** مورخ ۱۰/۱۰/۹۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و اقرار صریح وی مبنی بر اینکه مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است، لهذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به نحو غیر علنی محکوم و اعلام می نماید.

این رای حضوری است. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگهداری مشروب الکلی نظر به اینکه این مقدار مشروب مکشوفه از وی باقی مانده مقدار مصرف شده می باشد و نگهداری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود

و نگهداری آن به قصد شرب بوده که محقق شده، لهذا دادگاه در این قسمت به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید ولکن به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه حکم به انعدام مشروب مکشوفه صادر و اعلام می نماید.

این آراء ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040