رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد

رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد

رای دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه | وکیل دیه در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل در مشهد

مطالبه وجه سفته – مطالبه خسارت تاخیر تادیه – مطالبه خسارت دادرسی

 

رای دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه – خسارت تاخیر تادیه :

 

خواسته دعوی اقای … با وکالت … و … به طرفیت اقایان …. و … به شرح مفاد دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال بابت یک فقره سفته به شماره … و مطالبه خسارت تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الاداء و مطالبه خسارات دادرسی می باشد و وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و وقت مقرر رسیدگی در تویح خواسته اظهار داشته خوانده ردیف اول بابت اجاره بها به موکل اقدام به صدور یک فقطه سفته مستند دعوی به شماره … به مبلغ … ریال نموده که توسط خواندگان ردیف دوم و سوم در ظهر سفته ضمانت پرداخت ان را به نحو تضامی پذیرفته اند لذا با توجه به عدم پرداخت مبلغ سفته خواهان صدور حکم به شرح خواسته می باشد دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده و نظر به این که وکلای خواهان در جهت اثبات خواسته اصل و تصویر سفته شماره …. به مبلغ …. ریال را تقدیم دادگاه نموده اند و

حسب سفته صادره مذکور خوانده ردیف اول نسبت به صدور آن با ضمانت پرداخت خواندگان ردیف دوم و سوم اقدام نموده است و با توجه به این که متعهد و ضامنین وی در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت وجه سفته صادره اقدام ننموده اند و وجود اصل سفته مذکور در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه به خواندگان نسبت به ایشان داشته است و نظر به این که خواندگان دفاعی در رد خواسته خواهان تقدیم دادگاه ننموده اند لذا دادگاه خواسته مواد ۳۰۷ و ۴۰۳ قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ …. ریال بابت صدور سفته شماره … به عنوان اصل خواسته و از باب تسبیب و مبلغ .. ریال به عنوان هزینه دادرسی و علاوه بر آن حق الوکاله وکیل مرحله بدوی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید  ضمن این که دایره اجرا نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی و از تاریخ سر رسید لغایت یوم الاداء اقدام و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت خواهد نمود . رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری می باشد و در مهلت ۲۰ روز ار تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی می باشد و در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضاء مهلت واخواهی در مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

 

مطالب مرتبط:

 

 نمونه درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف

وکیل طلاق درمشهد و نمونه رای تحویل فرزند


وکیل خوب در مشهد و نمونه رای تخریب

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل دیه در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق تلگرام

09152491040