بعضی اصطلاحات حقوقی - وکیل خوب در مشهد - بهترین وکیل در مشهد - وکیل دیه در مشهد - وکیل طلاق در مشهد

آشنایی با بعضی اصطلاحات حقوقی:

ملک مشاع:
به ملکی اطلاق می شود که مالکین در ذره ذره آن شریک می باشند.

تفکیک:
از نگاه ثبتی تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند.
بنابراین در فرضی که مالک یا مالکین قطعه زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر قصد دارند آن را به قطعات ۲۵۰ متری تقسیم کنند گفته می شود که آن ملک به قطعات ۲۵۰ متری تفکیک شده است.تفصیل ان در نوشتار مستقلی مورد بحث و گفت و گو واقع شده که علاقمندان را دلالت به آن میکنیم.

افراز:
در اصطلاح عبارت است از:جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء.به عبارت دیگر به تقسیم اموال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطلاق می شود.
بنابراین در تفکیک،مالک می تواند سهم خود را به قطعات کوچکتر تقسیم نماید و به تنهایی مالک قطعات شود.
لیکن در افراز گرچه ملکی به قطعات کوچک تر تقسیم می شود،حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمیرود لهذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود،شرکاء در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.

09152491040