قراردادهامطالب حقوقی

نمونه وکالت نامه محضری

مورد وکالت :

مراجعه وکیل به کلیه ادارات و مراجع قضایی و انتظامی خصوصاً دادگاه های خانواده و اداره ثبت و اجرای ثبت دادگاه های عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور . 

دوایر و قسمت های مختلف اعم از دفاتر شعب و اجرای احکام دادگستری و تقضای مطلقه نمودن

موکل با حق انتخاب نوع طلاق اعم از بائن و رجعی و غیره موضوع نکاحیه   شماره …………. مورخ ………. دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ………… با اعطای حق تقدیم اظهارنامه دادخواست اعم از کیفری و حقوقی و تقاضای صدور حکم مقتضی و گواهی لازمه در هر یک از مراحل بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی با حق اعاده دادرسی صلح و سازش جلب کارشناس تعیین داور و اعتراض به رای و دادخواست و تعیین مصدق و .

کارشناس و دعوای خسارت و استرداد دادخواست و دعوی و وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث و وکالت در ورود ثالث و دفاع از دعوا و ورود ثالث و وکالت در دعوای متقابل و دفاع در مقبال آن و ادعای اعسار و قبول یا رد سوگند و حق درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی آن و.

اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل و موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی و شاهد بر طلاق و.

اعلام رضایت کامل موکل با اجرای صیغه طلاق به هر قسم آن و بذل مهریه و سایر حقوق و نفقه و سایر امتیازاتی که به موکل تعلق میگیرد قبول .

بذل از طرف موکل و انتخاب وکیل دادگستری و عقد قرارداد جهت دفاع و انجام مورد وکالت با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از سوی موکل و تقاضی صدور حکم مقتضی و گواهی عدم امکان سازش اخذ حکم تقاضای اجرای آن و مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و ارائه مدارک و. گواهی لازمه و انجام تشریفات طلاق به هر قسم از اقسام آن و اجرای صیغه طلاق با حق انتخاب و تعیین وکیل در اجرای صیغه وامضاء ذیل اسناد و .

دفتر طلاق و پرداخت هزینه های قانونی و اجرایی تسلیم یا تحویل و اخذ اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و المثنی .

انجام کلیه امور اداری حضور در هر یک از مراجع مذکور جهت اخذ هر نوع مجوز و گواهی لازمه انجام تشریفات قانونی و تکمیل فرمه و تقاضاها در هر مرحله از بدو تا ختم و سپردن

هر نوع تعهد گواهی امضاء و رضایت و صلح و سازش و انصراف و اصلاح هر نوع ورقه و سند و دادن رسید ها و اقدام به هرگونه امری که در زمینه مورد وکالت لازم و ضروری است

موکل حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمود .


ضمناً بذل مهریه طبق سند شماره …………….. مورخ …………. دفترخانه ………. صادر گردید


حدود اختیارات : امضاء و اقدام وکیل در زمینه مورد وکالت عیناً بجای امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده بطوریکه در هیچ یک از مراحل نیازی به امضاء و اقدام و حضور وادن ثانوی موکل نمی باشد.

این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است و وکیل حق توکیل بغیر را هم دارد .

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا