نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای مطالبه نفقه جاریه – وکیل طلاق در مشهد

خواهان : خانم فاطمه . ط
خوانده : آقای مهدی . گ
خواسته : مطالبه نفقه جاریه
در خصوص دادخواست خانم فاطمه . ط به طرفیت آقای مهدی . گ به خواسته صدور حکم پرداخت نفقه جاریه ماهیانه هشتصد هزار تومان با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی سند ازدواج که حاکی از زوجیت پیوست و اظهارات خواهان مبنی بر صدور حکم خواسته مذکور توضیحاً بیان داشته خوانده من را از منزل بیرون کرده است و یک فرزند ۵ ساله نزد من است و حال آنکه در تمکین بوده و هستم و نطر به اینکه خوانده با ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارائه نکرده است دعوی خواهان محفوظ از انکار باقی مانده دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۷ ، ۱۱۱۱ و ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت نفقه جاریه به مبلغ ششصدهزار تومان در حق خواهان و چهارصد هزار تومان در حق فرزند مشترک محکوم می نماید .
رای صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهد با ما در تماس باشید.

09152491040