نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای قاضی - الزام به تمکین - رای قاضی - وکیل طلاق در مشهد

نمونه رای ضرب و جرح عمدی ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد

شاکی : خانم الهه . ق فرزند رضا
متهم : آقای مهرداد . ب فرزند احمد
اتهام : ضرب و جرح عمدی

در خصوص اتهام آقای مهرداد . ب

فرزند احمد فاقد سابقه کیفری دایر به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم الهه . ق فرزند رضا با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی شاکی و تحقیقات انجام شده از مطلعین که شاکی بلافاصله پس از اینکه از ناحیه متهم در منزل مشترک مورد ایراد صدمه قرار گرفته به منزل پدری اش مراجعه نموده و اظهارات والدین شاکی توسط دادسرا اخذ گردیده و توضیحات شاکی و نوع صدمات وارده به ایشان که حکایت از وجود درگیری فی مابین ایشان با متهم دارد و هر چند درگیری مورد تایید متهم قرار نگرفته و توضیح متهم مبنی بر اینکه استشهادیه ای پیوست پرونده نمود که حکایت از ترک منزل از ناحیه شاکی در مورخ ۰۲/۰۴/۹۴ را دارد و این استشهادیه نمی تواند دلیلی بر نفی اتهام از متهم باشد زیرا منزل مشترک طرفین دائما در نظر شهود نبوده که ایشان تمام رفت و آمد های زوجه را کنترل نمایند لذا موضوع از موجبات لوث تشخیص داده شده و با عنایت به اتیان سوگند شرعی توسط شاکی در مقام قسامه در محضر خداوند در دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد ۴۴۹ ، ۴۸۸ ، ۷۱۴ ، ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ متهم را به پرداخت ۳۳۰ ده هزارم دیه کامل بابت پارگی پرده گوش سمت چپ ، حارصا خلف ساعد چپ ، حارصه قدام ساعد چپ ، کبودی ساعد راست ارش پارگی پرده گوش سمت چپ در حق شاکی ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید .

رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

 

برای اطلاعات بیشتر از آراء قاضی در زمینه های خانواده و ارتباط با وکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره های دادپلاس در تماس باشید.

09152491040