نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای خانواده – مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت – توضیح وکیل طلاق در مشهد

خواهان : خانم شمسیه . ک
خوانده : آقای عبداله . م
خواسته : مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
در خصوص دادخواست خانم شمسیه . ک فرزند جلال به طرفیت عبداله . م فرزند احمد به خواسته اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین بلحاظ اینکه کارهایی که زوجه مدعی انجام آن در زندگی اشتراکی گردیده است به دستور زوج و به قصد عدم تبرع بوده برای دادگاه ثابت و احراز نگردیده حکم به بطلان دعوی صادر نموده و با عنایت به محتویات پرونده استدلال و مستندات مذکور حکم به رد دعوی صادر می نماید .
رای صادره پس از ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

 

ارتباط با وکیل طلاق در مشهد – وکیل پایه یک در مشهد – ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040