آراکیفری

رای فک پلمپ ساختمان در حال احداث

تجديدنظرخواه: 

رای فک پلمپ ساختمان در حال احداث : آقای سید؟ فرزند سیدرحمان با وكالت آقای میثم ؟ فرزند اسداله

تجديدنظرخواسته : رای شماره 97099775921….-../1/97 صادره از شعبه **

دادگاه کیفری دو مشهد تاريخ ابلاغ رأی بدوی به تجديدنظرخواه : ../1/97 تاريخ ثبت دادخواست تجديدنظرخواه : …/2/97

مرجع رسیدگی کننده شعبه ** دادگاه تجديدنظر خراسان رضوی هیئت شعبه : آقايان علی اصغر ؟ ، هادی ؟ مستشار دادگاه

خالصه جريان پرونده :

حسب محتويات پرونده آقايان سید حسن ؟ و علی ؟ در مورخه …/2/96

براساس گزارش شهرداری منطقه 2 مشهد به اتهام فک پلمپ ساختمان در حال احداث واقع در بلوار شهید کريمی 19 تحت تعقیب قرار گرفته اند  . پرونده در شعبه محترم 2*2 دادياری مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته.

در مورد نقش و دخالت آقای؟ در مورد اتهام آقای ؟ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادرشده و پرونده زاده تحقیقی به عمل نیامده .   و صرفا به سی و سه میلیون ریال به دادگاه ارسال و در شعبه محترم ** به آن رسیدگی .

و النهايه طی دادنامه غیابی متهم ابتدا اجزای نقدی به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده

و پس از واخواهی طی دادنامه فوق الذکر رأی غیابی تأيید و صرفا کاهش يافته است .

پس از ابلاغ دادنامه فوق الذکر نسبت به آن از ناحیه محکوم علیه آقای سید حسن ؟ اعتراض و پرونده به محاکم تجديدنظر استان خراسان رضوی ارسال  . و به اين شعبه ارجاع شده است  . و اکنون در وقت فوق العاده گزارش رئیس دادگاه قرائت که خلاصه آن بشرح مرقوم در پرونده جلسه دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذيل تشکیل بدوا درج می باشد

و سپس با ملاحظه مندرجات پرونده و با مطالعه و مداقه در لایحه تجديدنظرخواهی و بررسی دلایل و جهات اعتراض و ضمن مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعالم .  و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای دادگاه تجديدنظرخواهی آقای سید حسن ؟ فرزند سید ؟ نسبت به دادنامه … مورخ /97 28/که در تأيید دادنامه غیابی شماره … مورخ 15/7/96 از شعبه محترم ؟ دادگاه کیفری دو مشهد صادرشده  . و براساس آن تجديدنظرخواه به اتهام فک پلمپ ساختمان در حال احداث واقع در بلوارشهیدکريمی19 جنب پلاک؟به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد است .  و با بندهای ب و ت ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق دارد  .

زيرا براساس صورت جلسات اولیه بازديد محل توسط مأمورين شهرداری منطقه 2 متهم حجت ؟ معرفی شده و در صورت جلسات بعدی بدون دلیل موجهی آقای سید ؟ نیز به عنوان متهم معرفی و اعلام گرديده  .

و آقای میثم ؟ وکیل تجديدنظرخواه در مقام دفاع اعلام نموده موکلش مالکیتی در ملک موردنظر ندارد .  و مالکیت خود را در سال 1391 واگذار نموده و فک پلمپ بر فرض صحت از ناحیه ايشان نبوده  . که در جهت احراز صحت اين ادعا از اداره ثبت اسناد و امالک استعلام به عمل آمده و جوابیه حاکی از عدم مالکیت تجديدنظرخواه در ساختمان موردنظر می باشد .

فلذا دادگاه وقوع بزه را از ناحیه وی بلحاظ ذينفع نبودن و عدم مالکیت احراز نکرده مستندا به بند ب ماده 455 و ماده 4 قانون صدرالذکر ضمن نقض رأی تجديدنظرخواسته رأی بر برائت وی صادر و اعالم می نمايد رأی صادره قطعی است%م
رئیس شعبه 3؟ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی: مستشار دادگاه: علی ؟

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد  با شماره گیری 09152491040 – برای ارتباط بیشتر با ما کلیک کنید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا