نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی

شاکی : خانم خ.ج

متهم : آقای م.ن

اتهام : ممانعت از حق ، ایجاد مزاحمت ملکی

در خصوص شکایت خانم خ.ج علیه آقای م.ن دائر به ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی در طول تحقیق و رسیدگی ملاحظه گردید که شاکی مدعی مالکیت ملک مزبور بودند و در این راستا به سند مالکیت این ملک استناد می نمودند

و ادعا داشتند که مشتکی عنه از طرق مختلف من جمله زدن قفل به درب ملک مزبور مانع از فروش آن توسط شاکی به دیگران می گردد و اجازه بازدید این ملک را به خریداران نمی دهد اما متهم ضمن انکار ادعای شاکی سندی ارائه نمودند

که بیانگر انتقال ملک مزبور از ناحیه مشارالیه به مشتکی عنه می باشد شاکی نسبت به این سند ابرازی ادعای تردید و انکار را مطرح کردند و در مقابل مشتکی عنه به پرونده مطروحه در همین خصوص در شورا شهرستان *** با موضوع تنفیذ قولنامه ی موصوف استناد نمودند

دستور مطالبه پرونده استنادی صادر و پرونده مذکور به رویت دادیاری رسید و مفاد آن حکایت از صدق ادعای مشتکی عنه داشت چرا که شورا در تاریخ ***حکم به تنفیذ قولنامه موصوف را صادر نموده است و با این اوصاف با توجه به انکار بلاوجه شاکی نسبت به امضای خویش در ذیل قولنامه مورد اشاره از نظر دادیاری ادعای مشاارلیه مبنی بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق مردود بوده

و در خصوص شکایت دیگری که علیه مشتکی عنه دائر به تهدید مطرح نموده بودند به شهادت شهود استناد نمودند که اظهارات شهود مبین صدق ادعای وی نبوده و دلیل دیگری نیز در این راستا ارائه نکردند

در مجموع به لحاظ عدم کفایت ادله در احراز وقوع بزه های مذکور مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و حاکمیت اصل برائت حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد .

رای صادره حضوری و ظرف مدت معین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

 

ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040