نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای ملاقات طفل

خواهان :ع. ح
خوانده : م.ی
خواسته : تعیین وقت ملاقات
خواسته : در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت م.ی. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با سایر اقربا می باشد و اقربا حق ملاقات طفل را دارند لهذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات بلاوجه خوانده خواسته خواهان را موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۲ قانون مذکورخواهان حق دارد هر هفته به مدت ۶ ساعت از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه لغایت ساعت ۲۰ روز پنج شنبه فرزند مشترک خویش را ملاقات نماید و خوانده نیز ملزم است زمینه این ملاقات را فراهم نماید.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر می باشد .

ارتباط با وکیل خوب در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040