نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای حضانت فرزند

خواهان : آقا الف . ع
خوانده : م . ی
خواسته : حضانت
در خصوص دعوی آقای الف.ع. به طرفیت خانم م.ی . دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد *** به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ضمن اینکه در حال حاضر فرزند بالای سن هفت سالگی است و چون دلیل و مستندی هم از اینکه خواهان دارای سوء رفتار با فرزند باشد و یا اعتیاد زیان آور بر سرنوشت فرزند داشته باشد ارائه نگردید و با توجه به اینکه حضانت و نگهداری فرزند هم حق است و هم تکلیف لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۵ و تبصره الحاقی ۸۲/۵/۶ به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حکم حضانت فرزند مذکور برای خواهان صادر و اعلام می گردد .
این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه می باشد.

ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040