نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای تحویل فرزند

 

خواهان :خانم ز.ب با وکالت خانم / آقا ***
خوانده :آقای م.ب
موضوع : تحویل فرزندان
در خصوص دعوی خانم ز.ب با وکالت خانم / آقا *** به طرفیت آقای م.ب به خواسته تحویل فرزندان مشترک به نام های امیرعلی و محمد به انضمام خسارات دادرسی با توجه به اینکه مطابق دادنامه شماره *** صادره از شعبه *** حضانت فرزندان به خواهان واگذار گردیده است واگذاری حضانت به همان مفهوم تحویل و نگهداری فرزندان می باشد و این واگذاری حضانت طبق طلاق توافقی صورت گرفته است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ نظر قاضی محترم مشاور رای بر الزام خوانده به تحویل فرزندان مشترک فوق الذکر به خواهان و خسارات دادرسی در حق وی صادر و اعلام می نماید .
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

 

طلاق امری نیست که بتوان راحت ان را انتخاب کرد

و همچنین عواقب منفی بسیار زیادی دارد اما اگر طلاقی درست انجام شود می تواند آثار بینهایتی برای زندگی اینده هر دو شخص داشته باشد اما باید توجه کرد که آثارمثبت طلاق بلافاصله پس از امضای طلاق پدید نمی آید و وقتی پدید می آیند که طرفین بر روی خود کار کرده باشند.موسسه حقوقی دادپلاس با ارائه بهترین روش ها سعی در به وجود آوردن اثار مثبت طلاق در شما عزیزان دارد.برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

 

09152491040