آراء دیوان عدالت اداری

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۱۱۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۰۹/۲۰۷۱ د – ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیر ک دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر :عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ، کسب کرده اند

هر چند ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشاوری،اعضای هیات علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به این که در ماده ۱۲۷ آیین نامه استخدامی اعضای هایت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشدتا تصویب تسور العمل و مقررات جدید توسط هیات امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود ،بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیات امناء وضع نشده است می بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد.نظر به این که به موجب دادنامه های شماره ۲۰۹/۲۰۷۱ د – ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری ،مستخدمین دولت سالی یک ماه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر ۱۵ روز قابل ذخیره شدن می باشدو به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی،بنا بر این نمیتوان هنگام تبدیل وضع استخدامی ،مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کردو از ذخیره سازی مرخصی هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کردچرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به این که حکم خاصی در این خصوص در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هایت علمی پیش بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ،کسب کرده اند ،مغایر قانون و مقررات به شرح فوق الذکر است و از این رو بند ۱ نامه شماره ۲۰۹/۲۰۷۱ د – ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بداشت،درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.

09152491040