آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای اعسار از هزینه دادرسی

خواهان : آقا پ.ج خوانده : آقا ک.ه موضوع :اعسار از هزینه دادرسی در خصوص دعوی آقای پ.ج. به طرفیت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای ابطال شناسنامه جدید

خواهان : آقای ک.ب خوانده : اداره ثبت احوال موضوع : ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید در خصوص […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای تغییر فسخ قرارداد

خوهان : آقای ح.م خوانده : آقای ن.ق خواسته : تایید و تنفیذ فسخ قرارداد در خصوص دعوای آقای ح.م. […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای تغییر نام کوچک

خواهان :آقای الف . ج خواسته : در خصوص دعوی آقای الف.ج. به ولایت قهری از خانم س.ج. به طرفیت […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای الزام به تنظیم سند خودرو

خواهان : آقا/خانم م.الف خوانده : ن.ک خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در خصوص دادخواست خواهان م.الف. […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه اجاره بها

خواهان : خانم ز.و با وکالت خانم / آقا *** خوانده : آقای م.ص خواسته : مطالبه وجه بابت اجاره […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه وجه چک

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ؟ بطرفیت ؟ ولو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱٫۰۸۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال و هزینه دادسری و خسارت […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه وجه چک

رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ؟ به طرفیت خانم ؟ توسعی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه وجه چک

خواهان : آقای ب.ب خوانده :آقای ک.گ موضوع :مطالبه وجه چک درخصوص دعوی آقای م.م به وکالت ازسوی آقای ب.ب […]