ارباب رجوع

شناسایی ارباب رجوع:

ماده ۲-اشخاص مشمول موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارائه نمی شود.

تبصره ۱ – اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر باید شرایط ارباب رجوع را در نظر بگیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع،شغل،منبع در آمد و دارایی ، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد،خدماتی که ارباب رجوع استفاده میکند،فعالیت های تجاری و سایر شاخص های خطر مرتبط با ارباب رجوع که در تعیین سطح خطر کلی وی موثر است.

تبصره ۲ – در مورد ارباب رجوع با خطر بالاتر ، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله های کمتری به هنگام شود.مصادیق خطر و خطر بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شوراتصویب می شود.

ماده ۳ -اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی(ولی ، وصی ، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذینفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند.

تبصره –احراز هویت ارباب رجوع ، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می کنند باید با استفاده از اسناد مرجع،اطلاعات و داده های مستقل و معتبر و درصورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعاتی انجام شود.

ماده ۴-ارائه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند ممنوع است.

ماده ۵ – اشخاص مشمول باید مطابق با دستور العمل های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین،در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.

ماده ۶-اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذینفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نماید.

ماده ۷-اشخاص مشمول باید از ابزار های و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهاد ها با افراد تعیین شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند.

09152491040