کلاهبرداری - وکیل در مشهد

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد؟بهترین وکیل در مشهد :

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲ دیوان عالی کشور ، چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی میتواند در حدود مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات شود
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
در صورت وجود یک یک چند جهتاز جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب ت باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب-تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ-تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث-تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی:

جهات تخفیفی عبارتند از (شماره بهترین وکیل در مشهد  ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰) :

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب-همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ-اوضاع و احوال خاص موثر ر ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیره شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث-ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج-کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ-خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم
ح-مداخله ضعیف شرک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱-دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند
تبصره ۲-هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد،دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

 

برای اطالاعات بیشتر و ارتباط با وکیل در مشهد با ما در تماس باشید.

 

 

09152491040