نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای رابطه نامشروع

شاکی : آقای مهران . خ

متهمین : ۱ – خانم پرستو .م ۲ – آقای امیر.ز

اتهام : رابطه نامشروع ( غیر از زنا )

در خصوص اتهام خانم پرستو . م فرزند احمد متولد۱۳۷۰ متاهل خانه دار فاقد سابقه کیفری

. آقای امیر . ز فرزند کریم متاهل با وکالت آقای *** دائر بر رابطه نامشروع نظر به به شکایت شاکی آقای مهران . خ فرزند سعید  و مستندات ابرازی شامل سی دی حاوی تصاویر متهمان که در بغل یکدیگر عکس گرفته اند و مفاد مکالمات و پیام های ادعایی رد و بدل شده و اینکه شاکی بیان داشته همسایه ما یک روز گفت امیر همسرت را سوار کرده بود  و مرا دید نزدیک پمپ بنزین مشکوک شد و پیاده کرد و یکبار دیگر دسته گل برای همسرم آورده بود که نوشته بود دوستت دارم و یه دفعه نیز همسرم را اجازه دادم با امیر نیز تا تهران برای دیدن بستگانش ببرد که خیانت کرده است و …

توجهاً به اظهارات و اقرار متهم ردیف اول مبنی بر اینکه قبول دارند تصاویر تهیه و ارایه شده متعلق به وی و متهم دیگر است ولکن مدعی شده در زمان عکس گرفتن کمی با فاصله از بغل همدیگر بوده اند و مدافعات بلاوجه وکیل مدافع ردیف دوم نیز که مدعی است احتمالاً تصاویر فتوشاپ است لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات حکم بر محکومیت متهمان ردیف دوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ردیف اول به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد اجرای مجازات ردیف اول را به لحاظ فقد سابقه کیفری و جوان بودن و دارای دو فرزند صغیر بودن و گذشت شاکی به مصلحت ندانسته

و در اجرای مواد ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی

قرار تعلیق اجرا برای مدت دو سال صادر که در صورت ارتکاب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و احراز قطعیت آن شلاق تعلیقی نیز اجرا خواهد شد .

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040