رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نمونه راینمونه رای دادگاه | نمونه رای تجدید نظر | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد |وکیل کیفری در مشهد کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع- | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد | وکیل درمشهد
نمونه رای دادگاه | نمونه رای تجدید نظر | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد |وکیل کیفری در مشهد

رای بدوی

نمونه رای خیانت در امانت : در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. (خیانت در امانت) فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران 

رای دادگاه تجدید نظر – (نمونه رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت)

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۰۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است

با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه (خیانت در امانت)نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است

و تقاضای محکومیت وی به اتهام سرقت و رد مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و مطالبه وجه مورد خیانت محتاج تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است

بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و   بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط :

09152491040