وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق توافقی در مشهد - نمونه رای قاضی - بهترین وکیل در مشهد

رای

نمونه رای حقوقی مطالبه وجه – ویرایش شده توسط وکیل دیه در مشهد – وکیل پایه یک در مشهد

خواهان : آقای محمد . خ

خواندگان : ۱ – خانم سارا . گ و ۲ – خانم سمیرا . گ
خواسته : مطالبه وجه ( بیست میلیون تومان )
در خصوص دعوی آقای محمد . خ با وکالت آقا/خانم *** به طرفیت ۱ – خانم سارا . گ و ۲ – سمیرا . گ

به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان با ارائه دادخواست و با این ادعا که خواندگان جهت مراسم فوت پدرشان به خواهان اذن و اجازه داده اند تا هزینه های مرتبط با فوت را پرداخت نمایند که خواهان در این راستا تمام اقدامات مربوطه را انجام و هزینه ها را مطابق لیست پیوست پرداخت نموده است اما خواندگان با گذشت یکسال نسبت نسبت به پرداخت بدهی خواهان اقدامی ننموده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان را نموده و جهت اثبات ادعا به شهادت شهود و ایتان سوگند استناد نمود خوانده ردیف اول در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده خوانده ردیف دوم اظهار داشت ادعای خواهان واهی بوده چرا اینکه پدر موکل اموال زیادی داشته و همین کفایت هزینه کفن و مخارج وی را داشته و نیاز به صرف هزینه از ناحیه خواهان نبوده است ضمن اینکه اینجانب هیچ اذنی در این خصوص به خواهان نداده ام

و تقاضای رد دعوی خواهان را خواستارم با توجه به اینکه دادگاه اقدام به استماع شهادت شهود خواهان را نموده و شهود بر پرداخت هزینه های کفن پدر خواندگان اذعان داشته در این خصوص خواهان نیز به اسامی جلاله سوگند یاد نمود و لیکن خوانده دفاع موثری بر رد دعوی خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و بند پ ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تساوی به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الادا در حق خواهان محکوم می نمایند .
رای صادره صرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

09152491040