نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

وکالت در مشهد – رای الزام به تمکین مطالبه نفقه جاریه

 

خواهان : خانم لاله . م ، آقای حامد . ک
خوانده : خانم لاله . م ، آقای حامد . ک
موضوع : الزام به تمکین ، مطالبه نفقه جاریه
در خصوص دعوی خانم لاله.م فرزند غلام با وکالت آقای *** به طرفیت آقا حامد . ک فرزند مراد به خواسته نفقه جاریه از تقدیم دادخواست از ۰۱/۱۰/۹۶ ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان و خسارت دادرسی و دعوی آقای حامد .ک به طرفیت خانم لاله . م به خواسته الزام به تمکین در خصوص دعوی تمکین نظر به نظریه مشاور محترم و این که خانم لاله . م

می خواهد از حق حبس استفاده نماید و پزشکی قانونی اعلام داشته زوجه غیرمدخوله می باشد

مستنداً به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی رای به رد دعوی صادر و در خصوص مطالبه نفقه جاریه نظر به نظریه مشاور محترم و نظر به دادخواست تقدیمی و ضمائم آن واظهارات وکلا خواهان در جلسه دادرسی و این که آقای حامد.ک در لایحه تقدیمی دفاع موثری نداشته و این که زوجه می خواهد از حق حبس استفاده نماید مستنداً به مواد ۱۰۸۵ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی زوج به پرداخت ماهیانه ۰۰۰/۷۰۰ تومان از ۰۱/۱۰/۹۶ بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بابت خسارت دادرسی به نفع خواهان محکوم و در خصوص مازاد خواسته نظر به انتفاء موضوع مسکن و اثاث البیت و هزنیه های متعارف زمان عقد به رد دعوی صادر و اعلام می گردد .
رای صادر حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

 

ارتباط با وکیل دیه در مشهد ====> https://dad-plus.com/

 

09152491040