DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دادخواست

دادخواست تمکین عام و خاص

(نمونه دادخواست تمکین عام و خاص – وکیل طلاق در مشهد)

خواهان : آقای امیرحسین . گ فرزند کمال با وکالت آقا/خانم ***
خوانده : خانم المیرا . ص فرزند روزبه
خواسته : تمکین عام و خاص
با سلام
احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان به استحضار می رساند :
۱ – وفق رونوشت سند نکاحیه خوانده محترم در مورخه ۲۰/۰۳/۱۳۸۶ به عقد دائم موکله در آمده که حاصل این ازدواج ۲فرزند دختر می باشد .
۲ – متأسفانه خوانده محترم از مورخه ۱۰/۰۵/۹۶ زندگی اشتراکی را بنا به دلایل واهی و بی اساس ترک نموده و مراجعات و تقاضاهای مکرر موکل جهت بازگشت به زندگی اشتراکی مفید واقع نگردیده است که در این راستا تقاضای بازگشت طی اظهارنامه شماره *** به اطلاع خوانده محترم رسیده است .
لهذا با عنایت به مطالب صدرالاشاره و توجهاً به اینکه مقدمات زندگی فراهم بوده و بدون دلیل زندگی اشتراکی را ترک نموده اند تقاضای محکومیت خوانده به تمکین عام و خاص از موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .