DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

شکواییه

شکواییه مال غیر

 

شاکی : خانم م.ک با وکالت آقا/خانم

مشتکی عنه : آقای م.چ

موضوع جرم : انتقال مال غیر ، کلاهبرداری محل وقوع جرم : ****

 

دادستان محترم عمومی و انقلاب
با سلام
احتراماً توکیلاً از ناحیه شاکی در مقام تشریح شکایت مطروحه به استحضار می رساند :
موکله در تاریخ **** به دفتراملاک *** واقع در **** به تصدی مشتکی عنه آقای م.چ جهت اجاره مراجعه می نمایند که مشارالیه آپارتمان مستند دعوی را به موکله به عنوان ملک خود و مالکیت آن جهت اجاره پیشنهاد می دهد و شاکی پس از بازدید از مورد اجاره با ایشان به عنوان مالک ( موجر ) اقدام به تنظیم قرارداد اجاره با اجاره بها هر ماه *** تومان و مبلغ **** تومان به عنوان قرض الحسنه می نمایند که متأسفانه شاکی بعد از گذشت چند ماه متوجه می گردند که آپارتمان فوق به مشتکی عنه تعلق ندارد و مالک شخص دیگری می باشد و مالک اصلی اقدام به گرفتن حکم تخلیه می نمایند ؛ لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب و محکومیت مشارالیه مورد استدعاست.

با تجدید احترام