مقالات وکیل خوبمقاله

رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کاگر و کافرما مطابق مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیتهیات های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه های داگستری است.

 

الف:گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره767:

طبق گزارش واصله ،از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده 1049 با شماره بایگانی ؟ و شعبه بیست و یکم در پرونده ؟ با شماره بایگانی ؟ در موارد مشابه،آراء مختلف صادر گردیده است .که جریان امر را ذیلا به استحضار می رساند:

طبق محتویات پرونده شماره ؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ ؟ سید رضا … به وکالت از حسین .. علیه شکرت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه مابه التفاوت پاداش خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه علی الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است .  و توضیح داده که موکل در مورخ ؟ طی حکم شماره ؟ مورخ ؟ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه،به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده است .

با توجه به ماده 30 قانون تامین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال 79 و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق فوق العاده مستمر ماخذ کسر کسور بازنشتگی تا سقف 30 سال می باشد،

ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است.  به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می شود.شعبه پنج دادگاه عمومی بابل،وقت رسیدگی تعیین و طرفیت را به دادرس دعوت و در تاریخ ؟ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است.
خوانده حضور نیافته است  . پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیگی به سوابق،به کارشناسی ارجاع کرده است .  پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع هیات سه نفره ارجاع گردیده است.

هیات پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ؟ ریال دانسته است .

دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ؟ مورخ ؟ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صادر می کند پس از ابلاغ،شرکت مخابرات از آن تجدید نظر خواهی کرده و پرونده در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده . و به شرح دادنامه شماره ؟ و مورخ ؟ با استدلال به این که شرکت مخابات از جمله شرکت های خصوصی است. و اختلافات افراد را که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار،در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است .

مستندا به ماده 157 قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرارعدم صاحیت به اعتبار هیات تضخیص مستقر در ادارا کار بابل صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ؟چنین رای میدهد:

(نظر به این که حسب محتویات پرونده،شرکت مخابرات در تاریخ ؟ واگذار و خصوصی سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشور بوده است .و تجدید نظر خوانده در تاریخ ؟ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هایت های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد 157 و 158 قانون کار خارج است.

.نتیجه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان مازندران به علت مغایرت بامحتویات پرونده و قوانین موضوعه مستندا به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می گردد.)

بر اساس مندرجات اوراق پرونده 181 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سید حسین … با وکالت … در تاریخ ؟ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله،ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی،دستمزد کارشناس،خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است.

موکل در مورخ ؟ طی حکم شماره ؟ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه،حقوق و مزایای ایشان به مبلغ ؟ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تامین اجتماعی بابل واریز گردیده است.

با توجه به مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 و ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 79 و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل،نظر به این که ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت،ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه بر اساس آخرین ماه حقوق و فوق العاده ای مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می باشد . که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است.

و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال،ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کاشناسی،خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله را می نماید.

دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می گردد که پس از جلب نظر هیات کارشناسان،طی دادنامه شماره ؟ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ؟ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارات تاخیر تادیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رای را قابل تجدید نظر خواهی اعلام می نماید.

این رای در تاریخ ؟ بر طبق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی شرکت مرقوم با مدیر عاملیت اقای سید محمد… در تاریخ … واقع و دادخواست تجدید نظری تحت شماره ؟ در همان تاریخ وصول و ثبت میگردد.

با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ؟ تجدید نظر خواهی را به این جهت وارد دانسته . که شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده 53 آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات،موضوع مشمول قانون کار میگردد و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید.

با نقض دادنامه معترض عنه با استناد به مواد 352 و 358 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلایحت به دیوان عالی کشور ارسال می نمایند . که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ؟ جهت رسیدگی ، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده،مشاوره نموده طی دادنامه ؟ چنین رای میدهد:

قرار عدم صلاحیت شماره ؟ شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل،با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده 28 قاون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور مدنی مورد تایید است.

پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار،عودت داده میشود.)

همانگونه که ملاحظه می فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق،رسیدگی به دعوای حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد 157 و 158 قانون کار خارج دانسته.

ولی شعبه بیست و یکم،رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات،تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه رای وحدت رویه شماره 767 و مشاوره از وکیل خوب مشهد با شماره تلفن دادپلاس در تماس باشید

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا