نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای بدوی و تجدید نظر درمورد کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست


کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
🔹شماره رای نهایی: ؟

⚫️رای بدوی

رای درمورد کشف اموال مسروقه در منزل متهم : در خصوص شکایت شکات ۱- ز.س. فرزند م. ۲- م.ک. فرزند و. ۳- الف.ش. فرزند ح. ۴- ز.ش. فرزند م. ۵- ک.ح. فرزند غ. ۶- م.ه فرزند ع. ۷- ط.ش. فرزند ش. ۸- ص.الف. فرزند ح. ۹- ح.ح. فرزند ع. ۱۰- ف.الف. فرزند ع. ۱۱- ر.م. فرزند الف. ۱۲- م.ق. فرزند ع. ۱۳- س.ش. فرزند م. ۱۴- س.س. فرزند ع. ۱۵- ک.ر. فرزند م. ۱۶- م.م. فرزند ع. ۱۷- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخ‌های متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نموده‌اند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شده‌اند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه ۵ پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عده‌ای از شکات (عابر بانک به شماره … متعلق به شاکی ردیف ۱۶ فوق‌الذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه ۲۳ پرونده و هم‌چنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات ۶ و ۷ و ۹۹ مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و هم‌چنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع این‌گونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارش‌های مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرف‌نـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمی‌باشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۶۵۷ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و رعایت و لحاظ مواد ۱۹ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه

 

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره ۷۰۰۷۰۷ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۲ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۲۶ تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همان‌طور که می‌دانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمی‌توانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علی‌هذا نظر به این‌که بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

برای ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد – وکیل طلاق در مشهد با ما در تماس باشید.۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ – ارتباط با ما از طریق تلگرام کلیک کنید.

 

مطالبی که شاید برایتان مفید باشد:

09152491040