نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای خانوده – موضوع: لغو حضانت

(وکیل طلاق در مشهد – رای خانواده – لغو حضانت – تامین خواسته مهریه)

خواهان : آقای شهروز . ک
خوانده : خانم بهاره . ف
خواسته : لغو حضانت
در خصوص دعوی آقای شهروز . ک با وکالت آقا/خانم *** به طرفیت خانم بهاره . ف به خواسته لغو حضانت فرزند مشترک به نام پرنیان نظر به نظریه مشاور محترم واین که فرزند دختر و ۱۰ ساله می باشد و عنوان طفل ندارد و اختیار با خودش می باشد مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد .
رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

 

رای خانواده – موضوع:تامین خواسته (مهریه)

(وکیل طلاق در مشهد – رای خانواده – لغو حضانت – تامین خواسته مهریه)

خواهان : خانم غزل . ض فرزند آرمان
خوانده : آقای مصطفی . ب فرزند احمد
خواسته : تامین خواسته
رای دادگاه
نظربه اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و مواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ و ۱۱۹ از همان قانون قرار تامین خواسته معادل مبلغ ۱۰۰ عدد سکه بهارآزادی مقوم به *** ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد . قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اعتراض در دادگاه می باشد

09152491040