وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق توافقی در مشهد - نمونه رای قاضی - بهترین وکیل در مشهد

رای

رای حقوقی دستور موقت – ویرایش شده توسط وکیل پایه یک در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

خواهان : ۱ – آقای فرید . خ ۲ – خانم زهرا . خ
خوانده : آقای علی . م
خواسته : دستور موقت
در خصوص درخواست آقای فرید . خ و خانم زهرا . خ به طرفیت آقای علی . م به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز و متوقف ماندن عملیات خوانده تا صدور حکم قطعی در این پرونده دادگاه با عنایت به کلیه اوراق پرونده و محتوای آن و مدارک ابرازی از سوی خواهان از جمله پاسخ استعلام ثبت راجع به مالکیت خواهان ها دادگاه دلایل خواهان را موجه تشخیص داده درخواست خواهان ها را اجابت نموده و به استناد ماده ۱۷۴ قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت مبنی بر منع ساخت وساز و متوقف ماندن عملیات ساخت و ساز خوانده تا صدور حکم قطعی در این پرونده را صادر و اعلا می دارد دستور صادر شده قبل از ابلاغ قابل اجرا بوده و قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد .

09152491040