نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای تجوزیر ازدواج مجدد

خواهان : آقا ع.س
خوانده : م .ق
خواسته :
در خصوص دادخواست آقای ع.س. به طرفیت خانم م.ق. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت به تمکین به منزل مشترک رجوع ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به خواهان اجازه داده می شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید. سردفتر ثبت در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند .
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

09152491040