به همراه نداشتن مدارک خودر - وکیل در مشهد

به همراه نداشتن مدارک خودرو – بهترین وکیل در مشهد

آیا میدانستید؟

رانندگان باید بندانند برخلاف تصور عمومی و رایج ، هر چند مکلفند گواهینامه ، کارت ماشین ، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک،دلیلی برای انتقال ماشین به پارکینگ نیست
مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر ، به همراه راننده باشد ، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو،مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.
راننده میتواند ، بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد کند ؛ حتی مامورین مکلفند ، چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد ، ظرف ۴۸ ساعت ، مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

 

 

سوال در مورد طلاق توافقی :

اگر زن و شوهر به هنگام انجام توافق درمورد مسئله ای با هم توافقی انجام نداده باشند تکلیف چیست ، مثلا در مورد حضانت فرزند هیچ گونه توافق نشود تکلیف چیست؟

جواب:

در این صورت به درخواست طرفین دادگاه باتوجه به قوانین و قواعد کلی موجود در قوانین در آن مورد که توافق نشده است تعیین تکلیف خواهد کرد.

09152491040