دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر – مجازات شرب خمر در خصوص اتهام آقای ت.ر .؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حمل مشروبات الکلی

رای حمل مشروبات الکلی متهم : الف . ک موضوع : حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خصوص اتهام الف.الک […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی

نمونه رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی شاکی : خانم خ.ج متهم : آقای م.ن اتهام : ممانعت از […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مزاحمت

نمونه رای مزاحمت خواهان :آقا /خانم ک.ت خوانده : آقا/خانم د.ی خواسته : مزاحمت در خصوص دادخواست خواهان آقای / […]
دسامبر 4, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای فروش مال غیر

رای فروش مال غیر شاکی : آقای ب.ج متهم :آقای م.ب اتهام : فروش مال غیر در خصوص اتهام آقای […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ضرب و جرح عمدی

رای ضرب و جرح عمدی رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای … فرزند …،با سواد،متاهل ف شغل آزاد،اهل و […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه اجرت المثل اموال

رای مطالبه اجرت المثل اموال رای دادگاه شماره … شماره بایگانی … در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان اموال و املاک […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای سرقت

نمونه رای سرقت رای دادگاه نمونه رای سرقت: در خصوص اتهام خانم …. فرزند غلامعلی متولد ۱۳۶۴ با کد ملی […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای توهین و تهدید

رای توهین و تهدید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای … فرزند … دائر به توهین و تهدید موضوع شکایت […]
دسامبر 1, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای جعل و کلاهبرداری

نمونه رای جعل و کلاهبرداری شاکی : آقای غ . ع متهم : آقای ح.ن اتهام : جعل ، کلاهبرداری […]
نوامبر 28, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای خیانت در امانت

رای خیانت در امانت در خصوص شکایت آقای اکبر … فرزند محمد حسین علیه آقای .. فرزند محمد حسین دایر […]

09152491040