آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

خواهان : آقای ب.ش خوانده : خانم گ.خ موضوع خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوج نظر به تقاضای […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای تنفیذ حکم طلاق

خواهان : ب.م خوانده :الف .ی موضوع : تنفیذ حکم طلاق در خصوص دادخواست خواهان ب.م فرزند علی به طرفیت […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای ملاقات طفل

خواهان :ع. ح خوانده : م.ی خواسته : تعیین وقت ملاقات خواسته : در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت م.ی. […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای تجوزیر ازدواج مجدد

خواهان : آقا ع.س خوانده : م .ق خواسته : در خصوص دادخواست آقای ع.س. به طرفیت خانم م.ق. به […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای حضانت فرزند

خواهان : آقا الف . ع خوانده : م . ی خواسته : حضانت در خصوص دعوی آقای الف.ع. به […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه مهریه

خواهان : خانم ن . ا با وکالت خانم / آقا ** خوانده : آقای ا.ط موضوع :مطالبه مهریه در […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
رای

رای الزام به تمکین

خواهان : آقای ر.م خوانده : خانم ع.م موضوع : الزام به تمکین با استعانت از خداوند متعال – در […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
رای

رای استرداد جهیزیه

خواهان : خانم م.م با وکالت آقا / خانم ؟؟؟ خوانده : آقا ب.ک موضوع : استرداد جهیزیه در خصوص […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
رای

رای درخواست قیم

رای دادگاه در خصوص دادخواست شماره ؟ مورخ ؟ اداره سرپرستی دادرسی عمومی و انقلاب مشهد دایر بر صدور حکم […]