ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الهه . ج فرزند کریم به وکالت مع الواسطه از آقای […]
دسامبر 15, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تجویز ازدواج مجدد

  رای تجویز ازدواج مجدد خواهان : آقا ع.س خوانده : م .ق خواسته : در خصوص دادخواست آقای ع.س. […]
دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه خواهان : آقای ب.ش خوانده : خانم گ.خ موضوع خواسته : صدور حکم […]
دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تنفیذ حکم طلاق

رای تنفیذ حکم طلاق خواهان : ب.م خوانده :الف .ی موضوع : تنفیذ حکم طلاق در خصوص دادخواست خواهان ب.م […]
دسامبر 10, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای اجرت المثل ایام زوجیت

رای اجرت المثل ایام زوجیت خواهان : خانم ب.ج خوانده : آقا د.س موضوع خواسته : در خصوص دادخواست خانم […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ملاقات طفل

رای ملاقات طفل خواهان :ع. ح خوانده : م.ی خواسته : تعیین وقت ملاقات خواسته : در خصوص دعوی ع.ح. […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تجوزیر ازدواج مجدد

رای تجوزیر ازدواج مجدد خواهان : آقا ع.س خوانده : م .ق خواسته : در خصوص دادخواست آقای ع.س. به […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حضانت فرزند

رای حضانت فرزند خواهان : آقا الف . ع خوانده : م . ی خواسته : حضانت در خصوص دعوی […]
دسامبر 4, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه مهریه

رای مطالبه مهریه خواهان : خانم ن . ا با وکالت خانم / آقا ** خوانده : آقای ا.ط موضوع […]
دسامبر 1, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای الزام به تمکین

رای الزام به تمکین خواهان : آقای ر.م خوانده : خانم ع.م موضوع : الزام به تمکین با استعانت از […]
نوامبر 28, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای استرداد جهیزیه

رای استرداد جهیزیه خواهان : خانم م.م با وکالت آقا / خانم ؟؟؟ خوانده : آقا ب.ک موضوع : استرداد […]
نوامبر 28, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای درخواست قیم

رای درخواست قیم : در خصوص دادخواست شماره ؟ مورخ ؟ اداره سرپرستی دادرسی عمومی و انقلاب مشهد دایر بر […]

09152491040