نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای قاضی - الزام به تمکین - رای قاضی - وکیل طلاق در مشهد

نمونه رای قاضی مطالبه نفقه و الزام به تمکین ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد

خواهان :۱ – خانم لیدا . ک ، ۲ – آقای حامد . ق
خواندگان : ۱ – خانم لیدا . ک ، ۲ – آقای حامد . ق
خواسته : ۱ – مطالبه نفقه ۲ – الزام به تمکین ۳ – مطالبه خسارت دادرسی

در خصوص دعوی خانم لیدا . ک فرزند کامران به طرفیت آقای حامد . ق فرزند حسین به خواسته نفقه جاریه ماهیانه یک میلیون تومان و خسارات دادرسی و دعوی حامد . ق به طرفیت لیدا . ک به خواسته الزام به تمکین در خصوص دعوی تمکین نظر به نظریه مشاور محترم و اینکه خوانده می خواهد از حق حبس استفاده نماید و پزشکی قانونی اعلام داشته زوجه غیر مدخوله می باشد مستنداً به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی رای به رد دعوی صادر و در خصوص مطالبه نفقه نظر به نظریه مشاور و نظر به دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی اظهارات موثری نداشته و اینکه زوجه می خواهد از حق حبس خود استفاده نماید مستنداً به مواد ۱۰۸۵ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱۱ قانون مدنی ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی خوانده به پرداخت ماهیانه هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته به نفع خواهان محکوم می نماید .
رای صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

 

توجه داشته باشید برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

09152491040