وکیل طلاق - انکار رابطه زوجیت - وکیل خوب در مشهد - بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد

رای بدوی و رای دادگاه تجدید نظر درمورد گذشت زمان از زندگی مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه اماره بر پرداخت نفقه می باشد

 

چکیده:

✅گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه میباشد.

 

 

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
🔹شماره رای نهایی: ۹؟

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر بهمطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود

و در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است با توجه به اینکه زوجه شاغل بوده و مسکن بنام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با ردّ مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادرشده است درحالی‌که اجراییه صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و اینکه وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده

و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد ۱۱۰۲ـ ۱۱۰۶ـ ۱۱۰۷ـ ۱۱۱۱ـ ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از ۱/۱/۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۰ و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از ۱/۱/۸۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۱ و پانصد و چهل هزار ریال از ۱/۱/۸۲ لغایت پایان سال۱۳۸۲ و شش‌صد و چهل هزار ریال از ۱/۱/۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از ۱/۱/۸۴ لغایت پایان سال ۱۳۸۴ و هشت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از ۱/۱/۸۵ لغایت پایان سال ۱۳۸۵ و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از ۱/۱/۸۶ لغایت پایان سال ۱۳۸۶ و یک‌میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از ۱/۱/۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۸۷ و یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از ۱/۱/۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۸۸ و دو میلیون ریال از ۱/۱/۸۹ لغایت پایان سال ۱۳۸۹

و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از ۱/۱/۹۰ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ و دو میلیون و شش‌صد هزار ریال از ۱/۱/۹۱ لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک‌میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ونیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به‌حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضاء زوجه که موردقبول ایشان نیز می‌باشد .جمعاً به مبلغ یازده میلیون ریال درزمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه ۲۷۸ دادگاه خانواده تهران ـ سیاه سرانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. به‌طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۶مورخه۲۷/۱۲/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۱۵۴صادره از شعبه۲۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ ۱/۱/۸۰ لغایت ۱/۱/۱۳۹۱ صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه ۱۳/۹/۱۳۹۲ که گویای آن بوده است زوجین مدنی باهم زندگی می‌نموده‌اند

و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آنچه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد ولکن وقتی زوجین باهم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و اینکه بودن زوجین در یک‌منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد

علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و اینکه ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

برای ارتباط با وکیل در مشهد با ما در تماس باشید.۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

مطالبی که شاید به دردتان بخورد

09152491040