آراحقوقی

رای مطالبه وجه چک 2

رای مطالبه وجه چک

خواهان : آقای ب.ب

خوانده :آقای ک.گ

موضوع :مطالبه وجه چک

درخصوص دعوی آقای م.م به وکالت ازسوی آقای ب.ب به طرفيت آقای ک.گ به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ………………  مورخ ………… عهده بانک  ؟؟؟  و ……..   مورخ ………. عهده بانک ؟؟؟ جمعا به مبلغ ——- ريال به انضمام مطالبه خسارت تاخير تاديه و کليه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل به متن و شرح دادخواست تقديمی با عنايت به گواهينامه های عدم پرداخت بانک محال عليهماو با توجه به امضاء خوانده در ذيل چک ها که مورد قبول وی می باشد .

و با توجه به وجود اصل چکها دريد خواهان و با رد دفاعيات بالوجه خوانده مبنی بر اينکه يک چک به مبلغ ………  ميليون تومان به خواهان داده وقرار شده اين دو چک موضوع دعوی به وی مسترد گردد زيرا سند و مدرکی که مثبت اين ادعا باشد ارائه ننموده و از طرفی مورد انکار وکيل خواهان قرار گرفت لذا دادگاه دعوی وکيل خواهان را وارد دانسته

مستندً مواد 198 ، 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی وتبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 310 الی 313 قانون تجارت حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ ———— ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ———- ريال بابت هزينه دادرسی و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل خواسته براساس نرخ شاخص بانک مرکزی ازتاريخ سررسيد چکها تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می نمايد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد .

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا