آراحقوقی

رای مطالبه وجه چک

نمونه رای مطالبه وجه چک

 

 

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ؟ بطرفیت ؟ ولو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 1.087.650.000 ریال و هزینه دادسری و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان برابر صورتجلسه تنظیمی مورخ 09/05/97 از خوانده ؟ فرزند ؟ مبلغ 1087650000 ریال وجه نقد طلب داشته و مدیون می باشد ؛ که برابر توافق صورت گرفته خوانده متعهد گردیده است؛

تا مورخه 13/05/97 نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید که به تعهد خود عمل نکرده و با تقدیم دادخواست و مواد قانونی 1؛ تقاضای خواسته به مبلغ 1.087.650.000 ریال 2. هزینه دادرسی3.خسارت تاخیر تادیه نموده است ؛

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان از جمله صورتجلسه مورخ 09/05/97 و عدم دفاع موثر خوانده دادگاه خواسته را وارد تشخیص داده ؛

و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده مبلغ 1.087.650.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 37.137.750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرا صادر و اعلام می دارد؛
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد.

ارتباط با وکیل دیه در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا