نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الهه . ج فرزند کریم به وکالت مع الواسطه از آقای حسین . ر فرزند جواد به خواسته طلاق توافقی با توجه به حکایت پرونده

و اینکه نصایح دادگاه به سازش ثمری نداشته و اظهار داشته اند :
مدت ۱۴ سال است که زوجین زندگی می کنند و به علت مشکلات به وجود آمده امکان سازش نمی باشد
و آقا وکالت در طلاق داده است و با ارائه نظریه مشاور بر عدم امکان سازش با این شرایط که

۱ – زوجه از مهر خود دو سکه و نفقه را بذل و الباقی مهر را بعداً خواهد گرفت و وکیل قبول بذل نموده است .

۲ – برای جهیزیه ادعایی ندارد. ۳– فرزندان پرهام ۱۴ ساله در حضانت پدر و پدرام ۸ ساله در حضانت مادر باشد .

۴ – برای ملاقات توافقی انجام می شود.

۵ – زوجه باردار نمی باشد.تقاضای صدور طلاق توافقی را دارند .

دادگاه با استناد مواد ۳۴ ، ۳۷ ، ۳۱ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۶ و۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و اعلام می دارد .زوجه می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با استفاده از حق وکالت اقدام به طلاق خود نماید. بدیهی است سردفتر محترم ضمن ایقاع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام خواهد کرد .
رای صادره ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

ارتباط مستقیم با وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040