نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان : خانم ب.ج
خوانده : آقا د.س
موضوع خواسته :
در خصوص دادخواست خانم ب . ج به‌طرفیت آقای د.س با وکالت آقای م.ق دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و دعوی خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد .
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر قابل ‌تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

ارتباط با وکیل دیه در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040