DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دادخواست

دادخواست نفقه جاریه

 

دادخواست مطالبه نفقه جاریه | نمونه دادخواست مطالبه نفقه

دادخواست مطالبه نفقه : ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً اینجانب ……………………. به استحضار می رسانم :
۱ – وفق سند نکاحیه شماره …………………… در مورخه ……………………. به عقد دائم خوانده محترم درآمده ام .
۲ – اینجانب به علت اینکه از حق حبس خود استفاده می نمایم و تا کنون خوانده محترم از پرداخت مهریه استنکاف ورزیده ، لذا از آن مقام محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه جاریه از قرار ماهیانه …………………….. تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .

با تجدید احترام

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

 

دادخواست مطالبه نفقه جاریه | دادخواست مطالبه نفقه | دادخواست نفقه

خواهان : خانم …………..

خوانده : آقای …………..

موضوع : مطالبه نفقه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای / خانم …………….. به وکالت از خانم …………. به طرفیت آقای ………….. به خواسته مطالبه نفقه جاریه از قرار هر ماه مبلغ ……………… تومان و تهیه مسکن و اثاث البیت و خسارات دادرسی ، با توجه به مستندات خواهان ، اظهارات نامبرده در جلسه رسیدگی و اینکه نفقه از حقوق زوجه بوده و خوانده حضور نیافته و انکار و تکذیبی ننموده است لذا دادگاه خواسته را وارد دانسته به استناد مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ ، ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ………………. تومان برای هر ماه بابت نفقه جاریه و نیز به تهیه مسکن و اثاث البیت زندگی و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید .

 

 

مطالب زیر شاید برایتان مفید باشد :

 

 

شما میتوانید برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید. همچنین میتوانید از طریق اینستاگرام دادپلاس با ما در ارتباط باشید.