فسخ نکاح | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

فسخ نکاح | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

ایام عده چیست و چند روز است

ایام عده چند روز است |ایام عده چیست | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد

ایام عده چند روز است : 

به ایامی پس از طلاق که در آن حق رجوع وجود دارد و حتی زن میتواند به مهریه بخشیده شد بازگردد یا مرد رجوع کند و زن حق ازدواج با مرد دیگری را ندارد ایام عده گفته میشود حق رجوع با توجه به نوع طلاق متفاوت است  در طلاق خلع و مبارات و رجعی این مدت ایام عده  بجز در حالت استثنا   حداکثر سه ماه قمری است است بیشتر طلاق های که امروزه انجام میشود از نوع خلع است عده وفات چهار ماه و ده روز است  عده عقد موقت دو ماه است  طلاق بائن یائسه یعنی زن بالای ۵۰ سال و دختر زیر ۹ سال و طلاق بائن غیر مدخوله یعنی خانم دوشیزه است هم عده نداره. از نظر شرعی  در زمان ها تفاوت وجود دارد و ملاک تعداد حیض است.

09152491040