آذر ۳, ۱۳۹۷

نمونه وکالت نامه محضری

مورد وکالت : مراجعه وکیل به کلیه ادارات و مراجع قضایی و انتظامی خصوصاً دادگاه های خانواده و اداره ثبت […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

نمونه وکالت نامه محضری

مورد وکالت: مراجعه به دادگاه ها و مقامات صالحه و تقاضای صدور و دریافت حکم و گواهی عدم امکان سازش […]