آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان : خانم ب.ج خوانده : آقا د.س موضوع خواسته : در خصوص دادخواست خانم ب . ج به‌طرفیت آقای […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست منع اشتغال زوجه

خواهان : آقای ی.س خوانده :خانم م.ج موضوع : منع اشتغال زوجه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست کاهش اقصاد مهریه

خواهان : آقای م.ب خوانده : خانم س.ک موضوع : کاهش اقساط مهریه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تهیه مسکن و اثاث البیت

خواهان : خانم ر.ز با وکالت *** خوانده : آقا م.م موضوع : تهیه مسکن واثاث البیت ریاست محترم شورای […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست اثبات زوجیت

خواهان : خانم م.ا خوانده : ا.ق موضوع : تقاضای اعلام و اثبات زوجیت دائم ریاست محترم دادگاه خانواده با […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست نفقه اولاد

خواهان : خانم ن.م خوانده : آقای پ.ش موضوع :مطالبه نفقه اولاد ریاست محترم دادگاه خانواده با سلام احتراماً به […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

دادخواست نفقه جاریه

ریاست محترم دادگاه خانواده با سلام احتراماً اینجانب ……………………. به استحضار می رسانم : ۱ – وفق سند نکاحیه شماره […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

دادخواست تمکین عام و خاص

ریاست محترم دادگاه خانواده با سلام احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان به استحضار می رساند : برابر سند نکاحیه شماره […]
آذر ۳, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست استرداد جهیزیه

ریاست محترم شورای حل اختلاف با سلام احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان به استحضار می رساند : وفق رونوشت سند […]