بهمن ۲, ۱۳۹۷
درخواست تخلیه / وکیل / وکیل پایه یک در مشهد

نمونه درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف

نموه دادخواست تخلیه از شورای حل اختلاف احتراما اینجانب…. فرزند… مقیم …. یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند   خواهان : خانم فرزانه *** خوانده : آقای مهران *** موضوع : دستور ملاقات […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست صدور ازدواج مجدد

دادخواست صدور ازدواج مجدد   خواهان: آقای م.ف خوانده : خانم ر.ک موضوع : صدور دستور ازدواج مجدد با سلام […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست منع اشتغال زوجه

خواهان : آقای ی.س خوانده :خانم م.ج موضوع : منع اشتغال زوجه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست کاهش اقساط مهریه

خواهان : آقای م.ب خوانده : خانم س.ک موضوع : کاهش اقساط مهریه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه سفته

دادخواست مطالبه سفته خواهان : خانم ف.س با وکالت آقای *** خوانده : آقای ه.و موضوع :مطالبه ۳ فقره سفته […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تخلیه

دادخواست تخلیه خواهان : آقا و.ف با وکالت آقای *** خوانده : آقای پ.ع موضوع : تقاضای صدورحکم مبنی بر […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست اثبات عقد بیع

خواهان : آقای ر.ا با وکالت آقا*** خوانده : ۱ – آقای ر.ح ۲ – آقای ه.ح موضوع : اثبات […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم ف.م با وکالت **** موضوع : تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم شورای حل اختلاف با […]