آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست اعلام به تحویل مبیع

خواهان :آقای م.ک خوانده : آقای الف . ق موضوع : در خصوص دعوی آقای م.ک با وکالت آقای ح.ص […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان : خانم ب.ج خوانده : آقا د.س موضوع خواسته : در خصوص دادخواست خانم ب . ج به‌طرفیت آقای […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست منع اشتغال زوجه

خواهان : آقای ی.س خوانده :خانم م.ج موضوع : منع اشتغال زوجه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست کاهش اقصاد مهریه

خواهان : آقای م.ب خوانده : خانم س.ک موضوع : کاهش اقساط مهریه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست مطالبه سفته

خواهان : خانم ف.س با وکالت آقای *** خوانده : آقای ه.و موضوع :مطالبه ۳ فقره سفته ریاست محترم شورای […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تخلیه

خواهان : آقا و.ف با وکالت آقای *** خوانده : آقای پ.ع موضوع : تقاضای صدورحکم مبنی بر تخلیه عین […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست اثبات عقد بیع

خواهان : آقای ر.ا با وکالت آقا*** خوانده : ۱ – آقای ر.ح ۲ – آقای ه.ح موضوع : اثبات […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم ف.م با وکالت **** موضوع : تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم شورای حل اختلاف با […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تهیه مسکن و اثاث البیت

خواهان : خانم ر.ز با وکالت *** خوانده : آقا م.م موضوع : تهیه مسکن واثاث البیت ریاست محترم شورای […]